Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Terminy

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych Zespołu Szkół Architektoniczno – Budowlanych
na rok szkolny 2023/2024

ZAPISY

1 15.05.–16.06.2023
do godz. 15.00
Składanie wniosków w szkole pierwszego wyboru
2 23.06.–10.07.2023
do godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
3 do 15.05.-18.07.2023
do godz. 15.00
wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie

WYNIKI

1 do 17.07.2023
do godz. 12.00
Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły
2 od 17.07.-21.07.2023
do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
3 24.07.2023
do godz. 12.00
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych