Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Regulamin rekrutacji

„Podkarpacie stawia na zawodowców”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.2


Regulamin rekrutacji w ramach projektu
„Podkarpacie stawia na zawodowców”
współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego


§ 1

Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. „biurze rekrutacji” – należy przez to rozumieć siedzibę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie, ul. ks. Piotra Skargi 1, 38- 400 Krosno, sala 209;
 2. „Komisji Rekrutacyjnej” należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja uczestników/uczestniczek do wszystkich grup wsparcia, w skład którego wejdą: przewodniczący komisji, 2 członków;
 3. okresie realizacji projektu – od 5 czerwca 2012 r. do 31 października 2014 r.;
 4. „Projekcie” oznacza to Projekt pt. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Partnerem jest Gmina Krosno - organ prowadzący Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie;
 5. „realizatorze” - należy przez to rozumieć Gminę Krosno i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie;
 6. „terenach wiejskich” należy przez to rozumieć (zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego), tereny położone poza granicami administracyjnymi miast – obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko – wiejskiej.

§ 2

Zakres wsparcia

 1. Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu w ramach zadań realizowanych przez Gminę Krosno i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie.
 2. Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie.
 3. Udział w Projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 4. W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:
  1) „Zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym kursy specjalistyczne”:
       a. Kurs obsługi wózka widłowego;
  2) „Zajęcia grupowe lub konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym”;
  3) „Staże”.
 5. Formy wsparcia, o których mowa w ust. 4 będą się odbywać na podstawie szczegółowego harmonogramu umieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
 6. Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu.

§ 3

Uczestniczki i uczestnicy projektu

 1. W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie prowadzonej przez Gminę Krosno, którzy złożą formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
 2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zostaną wybrani na podstawie złożonych formularzy zgłoszeniowych.
 3. Przy wyborze uczestniczek i uczestników projektu Komisja Rekrutacyjna kierować będzie się, oprócz wymogów określonych w ust.1, następującymi preferencjami dla poszczególnych działań:

  I. zajęcia pozalekcyjne lub pozaszkolne ukierunkowane na rozwijanie kompetencji zawodowych zgodnie z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym kursy specjalistyczne:

  1) uczniowie i uczennice o najniższych dochodach miesięcznych netto za rok ubiegły na osobę w rodzinie (według oświadczenia) – waga punktowa: 2;
  2) osoby, które zadeklarowały chęć przystąpienia do egzaminu zawodowego – waga punktowa: 2;
  3) uczniowie i uczennice zamieszkali na terenach wiejskich – waga punktowa: 2;
  4) uczniowie ze średnią ocen z przedmiotów zawodowych za poprzedni rok szkolny powyżej 3,5 – waga punktowa: 1;
  kryterium dodatkowe:
  5) dla kursu obsługi wózka widłowego: - wiek – ukończone 18 lat,

  II. zajęcia grupowe i/lub konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
  1) wszystkie uczennice i uczniowie szkoły*;
  2) pierwszeństwo mają uczniowie/uczennice klas maturalnych / ostatnich klas ZSP Nr 6*.

  III. staże
  1) osoby, które zadeklarowały chęć przystąpienia do egzaminu zawodowego;
  2) uczniowie i uczennice zamieszkali na terenach wiejskich.
 4. Uczennice i uczniowie mają prawo do udziału w więcej niż jednym rodzaju zajęć (z zastrzeżeniem braku możliwości dwukrotnego udziału w takich samych zajęciach).
 5. Osoby, które z powodu braku miejsc nie zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie, zostają umieszczone na liście rezerwowej. W razie skreślenia uczestnika / uczestniczki z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowany/-na kolejny/-na w rankingu uczeń/ uczennica z listy rezerwowej.
 6. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej rozstrzygają:
 7. 1) płeć - na kurs wózka widłowego pierwszeństwo będą miały kobiety,
  2) ocena z zachowania z ubiegłego roku szkolnego.


§ 4

Proces rekrutacji

 1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci.
 2. Rekrutacja do projektu przeprowadzana będzie od 5 czerwca do 12 czerwca w roku 2012 i od 15 do 30 maja w latach 2013 i 2014 na staż oraz od 5 czerwca do 12 czerwca w roku 2012 i od 1 kwietnia do 15 kwietnia w latach 2013 i 2014 na kurs obsługi wózka widłowego.
 3. Rekrutacja będzie prowadzona cyklicznie, co roku w okresie trwania projektu.
 4. Dopuszcza się rekrutację uzupełniającą w trakcie roku szkolnego, o ile nie uniemożliwia tego charakter zajęć.
 5. Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, na stronie internetowej szkoły, przekazywane będą w formie ustnej przez wychowawców klas.
 6. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają formularz zgłoszeniowy (wzór załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami, o których mowa w formularzu, do koordynatora szkolnego (w biurze rekrutacji) w terminach podanych w ust. 2.
 7. W przypadku uchybień formalnych wymagań rekrutacji kandydat / kandydatka może zostać poproszony bezpośrednio lub drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.
 8. Zgłoszenia, które wpłyną po terminie lub będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane.
 9. Dane zawarte w formularzu weryfikuje pod względem formalnym osoba odpowiedzialna za rekrutację.
 10. O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna na podstawie niniejszego regulaminu.
 11. W przypadku nie zrekrutowania planowanej liczby uczestników / uczestniczek na konkretne zajęcia / kurs, termin rekrutacji może ulec wydłużeniu do 3 miesięcy.
 12. Komisja Rekrutacyjna w terminie do tygodnia od zakończenia rekrutacji każdego roku podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do projektu uczniów i uczennic spełniających wymogi formalne. Komisja ustala listy osób zakwalifikowanych do projektu oraz listy osób rezerwowych. Następnie Komisja, za pośrednictwem koordynatora szkolnego powiadamia uczniów i uczennice o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w projekcie.
 13. Uczeń / uczennica zakwalifikowany/-na do udziału w projekcie może zostać skreślony z listy uczestników w przypadku: - na wniosek nauczyciela/instruktora prowadzącego zajęcia lub wniosek koordynatora szkolnego uzasadniony rażącym naruszaniem zasad uczestnictwa w zajęciach, - w przypadku nieusprawiedliwionego opuszczenia co najmniej 20% zajęć, - samodzielnej rezygnacji uczestnika/uczestniczki, Jednocześnie w ww. przypadkach Partner zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Uczestnika/Uczestniczki kosztów jego/jej uczestnictwa w Projekcie.
 14. Udział danego/ej ucznia/uczennicy w Projekcie może ustać również w przypadku: - skreślenia z listy uczniów danej szkoły, - przyczyn losowych (np. długotrwała choroba).
 15. Skreślenia ucznia/uczennicy z listy uczestników projektu w przypadkach, o których mowa w ust. 13 i 14 dokonuje koordynator szkolny wpisując równocześnie na listę uczestniczek i uczestników (o ile jest to uzasadnione merytorycznie i możliwe na danym etapie realizacji zajęć / kursu) osobę z listy rezerwowej, zakwalifikowaną do zastąpienia osoby skreślonej z listy.
 16. Koordynator informuje na piśmie organ prowadzący szkołę o zdarzeniach, o których mowa w ust. 13, 14 i 15 niezwłocznie po zaistniałych zmianach.
 17. W chwili rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia każdy z uczniów/uczennic podpisuje:
  • deklarację uczestnictwa w projekcie - załącznik nr 2;
  • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - załącznik nr 3;
  oraz podaje dane osobowe zgodnie z zakresem danych osobowych uczestników/uczestniczek biorących udział w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – załącznik nr 4.
 18. Formularz zgłoszeniowy, deklaracja uczestnictwa oraz pozostałe załączniki do regulaminu rekrutacji dostępne są w biurze rekrutacji.
 19. Regulamin rekrutacji dostępny jest na stronie internetowej projektu, stronie internetowej szkoły, stronie internetowej organu prowadzącego szkołę uczestniczącą w projekcie oraz w biurze rekrutacji.
 20. O pozytywnym ukończeniu danej formy wsparcia i jednocześnie możliwości uzyskania zaświadczenia w tym zakresie świadczy:
  a. Uczestnictwo w co najmniej 80% zajęć (w tym w skali wszystkich godzin – maksymalnie 20% nieobecności nieusprawiedliwionych);
  b. Pozytywnie zaliczeniu testu końcowego lub innej formy weryfikacji wiedzy/umiejętności zrealizowanej przez nauczyciela/instruktora danej formy wsparcia;
  c. W przypadku kursów dających uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami instytucji certyfikujących.

§ 5

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2012 r.
 2. Uczestniczka / uczestnik projektu ma obowiązek wypełniania ankiet ewaluacyjnych i uczestnictwa w zajęciach w wyznaczonych terminach.
 3. Wszelkie sprawy związane z interpretacją regulaminu rozstrzygane są przez koordynatora szkolnego projektu.


Załączniki:

 1. Wzór formularza zgłoszeniowego;
 2. Wzór deklaracji udziału w projekcie;
 3. Wzór oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 4. Zakres danych osobowych uczestników/uczestniczek projektu możliwych do przetwarzania.Aneks Nr 1
z dnia 01.09.2013 r.
do Regulaminu rekrutacji w ramach projektu
„Podkarpacie stawia na zawodowców”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


§ 1

W Regulaminie rekrutacji w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców z dnia 5.06.2012 roku, wprowadza się następujące zmiany:

 1. §1 ust 1 otrzymuje brzmienie:
  „biurze rekrutacji” – należy przez to rozumieć siedzibę Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Krośnie, ul. Ks. Piotra Skargi 1, 38- 400 Krosno, sala 209
 2. §1 ust 4 otrzymuje brzmienie:
  „Projekcie” oznacza to Projekt pt. Podkarpacie stawia na zawodowców współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Partnerem jest Gmina Krosno - organ prowadzący Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Krośnie
 3. §1 ust 5 otrzymuje brzmienie:
  „realizatorze” - należy przez to rozumieć Gminę Krosno i Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Krośnie
 4. §2 ust 1 otrzymuje brzmienie:
  Regulamin określa proces rekrutacji uczestniczek i uczestników do Projektu w ramach zadań realizowanych przez Gminę Krosno i Miejski Zespół Szkół Nr 5 w Krośnie.
 5. §2 ust 2 otrzymuje brzmienie:
  Działanie skierowane jest do uczennic i uczniów Technikum Nr 6 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6, szkół Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Krośnie.
 6. §3 ust 1 otrzymuje brzmienie:
  W projekcie uczestniczyć mogą uczennice i uczniowie Technikum Nr 6 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6, szkół Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 w Krośnie prowadzonego przez Gminę Krosno, którzy złożą formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami i zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie przez Komisję Rekrutacyjną.
 7. §3 ust 3 pkt II otrzymuje brzmienie:
  zajęcia grupowe i/lub konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
 8. 1) wszystkie uczennice i uczniowie Technikum Nr 6 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6*. 2) pierwszeństwo mają uczniowie/uczennice klas maturalnych / ostatnich klas Technikum Nr 6 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6*.


§ 2

Aneks do Regulaminu rekrutacji wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.