Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Matury

Harmonogram egzaminu maturalnego 2014

55kb

Informacja o materiałach pomocniczych

38kb

Przebieg części ustnej egzaminu z języka obcego

53kb

Założenia zmian w maturze – od 2015 r.

213kb

Wskazówki dla maturzystów przystępujących do ustnego egzaminu z języka polskiego

37kb

Jak sporządzić bibliografię

79kb

Zbiór zadań maturalnych z matematyki (z rozwiązaniami)

1746kb

Przedmioty brane pod uwagę w naborze na wybrane kierunki studiów I stopnia

32kb

Informacja - matematyka

39kb

Informacja - tablice matematyczne

290kb

Informacja - geografia

29kb

Informacja - historia i historia muzyki

30kbEgzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu maturalnego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (Dz. U. Nr 92, poz. 1020, z późn. zm.)

Do egzaminu mogą przystąpić absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających. Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w roku, w okresie od maja do września. Harmonogram egzaminu ustala Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłasza na swojej stronie internetowej.

Egzamin maturalny nie jest obowiązkowy. Zdający, który zamierza przystąpić do tego egzaminu, składa pisemną deklarację dotyczącą wyboru zdawanych przedmiotów. Deklarację wstępną należy złożyć do dnia 30 września, a ostateczną deklarację do dnia 7 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole przez powołany przedmiotowy zespół egzaminacyjny, oraz z części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów i obejmuje przedmioty obowiązkowe i przedmioty dodatkowe.

Od roku szkolnego 2009/2010 w ramach przedmiotów obowiązkowych absolwent będzie zdawał:

  • język polski (część ustna i pisemna),
  • język obcy nowożytny – do wyboru: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski(część ustna i pisemna),
  • matematykę (część pisemna).

Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych będzie zdawany na poziomie podstawowym, z tym że dla części ustnej egzaminu z języka polskiego nie określa się poziomu.

W ramach egzaminu maturalnego absolwent może wybrać od jednego do sześciu przedmiotów dodatkowych:

  • w części ustnej: język obcy nowożytny,
  • w części pisemnej: biologię, chemię, filozofię, fizykę i astronomię, geografię, historię muzyki, historię sztuki, informatykę, język łaciński i kulturę antyczną, język obcy nowożytny, język polski, matematykę, wiedzę o społeczeństwie, wiedzę o tańcu.

Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów zdawanych jako przedmioty obowiązkowe - język polski, język obcy nowożytny, matematyka. Wymienione przedmioty, jako przedmioty dodatkowe absolwent zdaje na poziomie rozszerzonym. Zadania egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna i są one jednakowe w całej Polsce.

Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu mogą być zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty planem nauczania w danej szkole.

Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu. Osoba, która zdała egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.

Maturzyści, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej, którzy nie uzyskali 30% punktów wyłączne z jednego przedmiotu zdawanego jako obowiązkowy, mogą przystąpić ponownie do egzaminu z tego samego przedmiotu w okresie od sierpnia do września tego samego roku.

Absolwent ma prawo ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego, jeżeli:

  • zechce podwyższyć wynik zdanego egzaminu,
  • zechce zdać egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych,
  • nie zdał egzaminu z określonego przedmiotu lub przedmiotów, przed upływem 5 lat od pierwszego egzaminu maturalnego.

Centralna Komisja Egzaminacyjna na stronie internetowej www.cke.edu.pl oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna na stronie internetowej: www.oke.krakow.pl zamieszczają wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu egzaminu maturalnego.

W związku z wprowadzeniem w 2010 r. na egzaminie maturalnym obowiązkowego egzaminu z matematyki, na ww. stronie internetowej zamieszony został nowy Informator o egzaminie maturalnym od 2010 roku z matematyki. Oprócz tekstu standardów wymagań egzaminacyjnych oraz opisu wymagań egzaminacyjnych, informator zawiera przykładowe arkusze egzaminacyjne dla poziomu podstawowego i zestaw przykładowych zadań, który pomoże w przygotowaniach do egzaminu maturalnego w 2010 r. z tego przedmiotu.