Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Jan Sas Zubrzycki

Jan Sas Zubrzycki

"Życie Jana Sasa Zubrzyckiego wypełniała intensywna praca, której głównym impulsem była miłość ojczyzny i próba ocalenia od zapomnienia tego, co w przeszłości najcenniejsze – poczucia piękna, harmonii i prawdy. Był obrońcą podstawowych, ponadczasowych wartości".
K. StefańskiKalendarium

 • 1860 - 25 czerwca 1860 roku w Tłustem na Podolu, 27 km na północ od Zaleszczyk, w rodzinie nauczyciela ludowego Marcelego Zubrzyckiego, uczestnika powstania styczniowego, przychodzi na świat Jan Sas Zubrzycki.
 • 1878-1884 - Po ukończeniu szkoły realnej w Stanisławowie Jan Sas Zubrzycki w latach 1878-1884 studiuje na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej (jedynej uczelni na terenie Polski kształcącej architektów) u profesora Juliana Zachariewicza, wybitnego architekta, twórcy m.in. gmachu Politechniki Lwowskiej.
 • 1884-1886 - Zostaje asystentem profesora Juliana Zachariewicza w Katedrze Budownictwa na Politechnice Lwowskiej.
 • 1886-1912 - Jan Sas Zubrzycki przenosi się do Krakowa w 1886 roku i rozpoczyna pracę w Urzędzie Budownictwa Miejskiego. W Krakowie przebywa do 1912 roku. Zajmuje się nie tylko pracą zawodową w magistracie, ale też w tym czasie wykonuje projekty budowli i rozwija swoje koncepcje naukowe na temat polskiej architektury. Utrzymuje cały czas ścisły związek z lwowskim środowiskiem naukowym.
 • 1891 - Uzyskuje uprawnienia inżyniera cywilnego dzięki czemu otrzymał członkostwo Lwowskiej Izby Inżynierskiej.
 • 1893 - Zostaje inspektorem budowlanym w krakowskim Urzędzie Budownictwa Miejskiego.
 • 1895 - Na podstawie wydanej drukiem pracy habilitacyjnej „Rozwój gotycyzmu w Polsce pod względem konstrukcyjnym i estetycznym” Jan Sas Zubrzycki został mianowany docentem na Wydziale Architektury Politechniki Lwowskiej.
 • 1900 - Zostaje starszym inspektorem w krakowskim Urzędzie Budownictwa Miejskiego. W tym samym roku zostaje członkiem redakcji czasopisma "Architekt", w którym przez następne lata opublikuje wiele tekstów naukowych tyczących architektury.
 • 1902 - Otrzymuje na Politechnice Lwowskiej tytuł doktora nauk technicznych na podstawie ogłoszonej drukiem rozprawy "Krakowska szkoła architektoniczna XIV wieku", w której rozwinął swoje spostrzeżenia na temat polskiego stylu narodowego w architekturze. W tym samym roku został członkiem Komisji Historii Sztuki Akademii Umiejętności.
 • 1902-1903 - Nadzoruje prace konserwatorskie przy odnowie wieży kościoła Mariackiego.
 • 1909-1910 - Jako inspektor w Urzędzie Budownictwa Miejskiego w Krakowie nadzoruje wzniesienie Pomnika Grunwaldzkiego projektu znakomitego rzeźbiarza i architekta, żołnierza Samoobrony Wileńskiej z wojny z bolszewikami, Antoniego Wiwulskiego.
 • 1910 - Wydaje w Krakowie publikację „Styl nadwiślański jako odcień sztuki średniowiecznej w Polsce”, która stanowi podsumowanie jego rozważań na Polską architekturą. Podejmuje także pracę dydaktyczną na Politechnice Lwowskiej prowadząc wykłady na temat form architektonicznych w Katedrze Historii Architektury i Estetyki.
 • 1912–1935 - W 1912 roku Jan Sas Zubrzycki przenosi się do Lwowa gdzie do końca życia kontynuuje działalność projektową, naukową, publicystyczną i społeczną.
 • 1912 - Jan Sas Zubrzycki zostaje mianowany profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Architektury i Estetyki Politechniki Lwowskiej.
 • 1913 - Zostaje członkiem Grona Konserwatorów Galicji Wschodniej.
 • 1914 - Wydaje publikację "Styl zygmuntowski jako odcień sztuki odrodzenia w Polsce".
 • 1916 - Zostaje współzałożycielem Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Sztuki i Kultury we Lwowie.
 • 1919 - W wolnej Polsce otrzymuje tytuł profesora zwyczajnego.
 • 1929 - Przechodzi na emeryturę. Za działalność na polu dydaktycznym, twórczym i społecznym został odznaczony Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).
 • 1935 - Jan Sas Zubrzycki umiera 4 sierpnia 1935 roku i zostaje pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Działalność architektoniczna

Jan Sas Zubrzycki do końca życia był aktywnym i wziętym architektem. W jego twórczości architektonicznej przeważało budownictwo sakralne, w którym dopatrywał się symbolicznego wyrazu prawd wiary chrześcijańskiej. Starał się eksponować chrześcijańskiego ducha polskiego narodu, który według niego najlepiej wyrażał się w stylu gotyckim charakterystycznym dla Krakowa i Polski południowej, a większość elementów tego stylu wywodził z dawnej słowiańskiej ciesiołki. Wypracował własny, oryginalny, neogotycki styl architektoniczny, który nazywał Stylem nadwiślańskim, łączącym motywy romańskie i gotyckie, i w tym stylu zaprojektował większość swoich budowli. Po 1912 roku, kiedy przeniósł się na stałe do Lwowa, w jego twórczości architektonicznej pojawiają się nowe elementy – motywy zaczerpnięte z polskiego renesansu. Jan Sas Zubrzycki projektował także świeckie budowle użyteczności publicznej i budynki na zamówienia prywatne, w których stosował z zamiłowaniem średniowieczne motywy architektoniczne – ceglane elewacje z wyraźnym detalem.

Wieloletnia działalność architektoniczna przyniosła bardzo bogaty plon. Na terenie Małopolski wybudowano ponad 40 kościołów i jedną cerkiew według projektów Jana Sasa Zubrzyckiego a około 20 przebudowano lub odnowiono.

Kościoły w okolicach Krosna

 • Trześniów – kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa wybudowany w latach 1893-1898.
 • Cieklin – kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła wybudowany w latach 1901-1903.
 • Jedlicze – kościół pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego wybudowany w latach 1911-1925.
 • Lubatowa – kościół pod wezwaniem św. Stanisława wybudowany w latach 1912-1919.
 • Miejsce Piastowe – kaplica Zgromadzenia Księży Michalitów wybudowana w latach 1931-1935.

Budowle świeckie w Krośnie i okolicach

 • Krosno - dom rzeźbiarza Andrzeja Lenika wybudowany w 1897 roku przy ul. Lwowskiej.
 • Krosno - dom malarza Stanisława Bergmana wybudowany w 1904 roku przy ul. Staszica.
 • Krosno – dom Stanisława Lenika wybudowany w 1907 roku (obecnie gmach poczty) na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i Mielczarskiego.
 • Krosno – Zgromadzenie Sióstr Józefitek – ochronka wybudowana w 1912 roku przy ul. Grodzkiej.
 • Krosno – dom adwokata Wincentego Orlewicza wybudowany w 1933 roku na rogu ulic Kazimierza Wielkiego i Ordynackiej.
 • Jedlicze - pałac Stawiarskich (obecnie liceum ogólnokształcące).
 • Brzozów – gmach Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" z 1910 roku.

Działalność naukowa i publicystyczna

Jan Sas Zubrzycki prowadził ożywioną działalność badawczą, teoretyczną i publicystyczną. Pozostawił bardzo bogatą literaturę naukową z zakresu teorii i historii architektury, m. in. Rozwój gotycyzmu w Polsce pod względem konstrukcyjnym i estetycznym, Krakowska szkoła architektoniczna XIV wieku, Styl nadwiślański jako odcień sztuki średniowiecznej w Polsce, Filozofia architektury, Styl zygmuntowski jako odcień sztuki odrodzenia w Polsce, Polskie budownictwo drewniane, Sklepienia polskie w dobie średniowiecza i odrodzenia, Cieślictwo polskie, Skarb architektury w Polsce. W swoich pracach naukowych skupiał się na wydobywaniu z przeszłości form rdzennie polskich i podkreślał samodzielność i oryginalność polskiej architektury dawnych wieków, romanizmu, gotyku i renesansu. W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku prace Jana Sasa Zubrzyckiego nie mają już charakteru czysto naukowego a przeważają w nich elementy publicystyczne oraz różne rozważania teoretyczne. Z wielu publikacji Jana Sasa Zubrzyckiego wyłania się wyidealizowany obraz kultury i obyczajów Polaków. Jest to efekt żarliwego patriotyzmu autora, jego przywiązania do kościoła katolickiego, miłości do narodu, jego tradycji i kultury.

Działalność konserwatorska i dokumentacyjna

W setkach rysunków, akwarel i fotografii rejestrował, utrwalał znikające motywy polskiego budownictwa i krajobrazu by ocalić je od zapomnienia. Przeprowadzał liczne pomiary inwentaryzacyjne. Pracując we Lwowie dokonał pomiarów cerkwi w Haliczu i cerkwi Wołoskiej we Lwowie, a w czasie pracy w Krakowie wykonał blisko 200 tablic z pomiarami zabytków. W ramach prac inwentaryzacyjnych w celu utrwalenia i zachowania tradycyjnych elementów polskiego krajobrazu chrześcijańskiego szkicował, fotografował i malował małopolskie kapliczki, krzyże przydrożne i figury. W latach 1902-1903 nadzorował prace konserwatorskie wieży kościoła Mariackiego w Krakowie, a w 1909 roku przeprowadził restaurację kościoła Farnego w Krośnie. Pozostawił w rękopisie niedokończoną pracę z 1902 roku „Krosno i jego zabytki architektoniczne”. Nie dziwi jego zainteresowanie Krosnem, ponieważ do naszego miasta często przyjeżdżał na przestrzeni wielu lat. Miał tu przyjaciół, rzeźbiarza Andrzeja Lenika oraz malarzy Stanisława Bergmana i Seweryna Bieszczada. Plonem jego pobytów w Krośnie oprócz budynków wzniesionych według jego projektów, są fotografie miasta od końca lat 60-tych do lat 90-tych XIX wieku oraz rysunki detali architektonicznych najciekawszych krośnieńskich budowli a także plany krośnieńskiego rynku. Opracował także plan zabezpieczenia i renowacji ruin zamku Kamieniec w Odrzykoniu. Wykonał ponadto dokumentację fotograficzną i sporządził rysunki detali architektonicznych rozebranych drewnianych kościołów w Krościenku Wyżnym i Bóbrce.

"Jan Sas Zubrzycki przez całe życie angażował się w sprawy narodowe, a swoje przywiązanie do idei niepodległej Rzeczypospolitej manifestował nawet elementami stroju, nosił zawsze wpiętą w ubiór odznakę orła w koronie".

opracował: Wiesław Biedroń
PB