Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Egzaminy

INFORMATORY dla kwalifikacji wg podstawy programowej z 2017 roku

KOMUNIKAT w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2021

INFORMACJA o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku 2021

Materiały i przybory egzamin zawodowy styczeń 2021

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe - w skrócie.

 1. Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.
  • Część pisemna egzaminu
   Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Część pisemna trwa 60 minut. Test składa się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
  • Część praktyczna egzaminu
   Część praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego Zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego. Część praktyczna egzaminu zawodowego w zależności od kwalifikacji trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut.
 2. Podstawa uznania egzaminu za zdany
  Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:
  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
  Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja okręgowa. Wynik jest ostateczny.
 3. Unieważnienie egzaminu
  Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu może unieważnić odpowiednią część egzaminu w przypadku:
  • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego,
  • wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego podczas egzaminu z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów,
  • zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w sposób utrudniający pracę pozostałym Zdającym.
 4. Dokumenty potwierdzające zdanie egzaminu
  W przypadku, gdy Zdający zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.
  Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Dyplom wydaje okręgowa komisja egzaminacyjna. Informujemy, że o suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe mogą ubiegać się osoby, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie („nowy egzamin”) i otrzymały dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W tym celu należy wypełnić wniosek o wydanie suplementu i wysłać go do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na adres 31-978 Kraków, os. Szkolne 37.
 5. Informacja dotycząca powtórnego przystąpienia do egzaminu
  Uczeń szkoły, który:
  • nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu, w terminie wyznaczonym przez dyrektora komisji okręgowej,
  • przerwał egzamin zawodowy,
  • nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania.
  • W trakcie nauki deklarację przystąpienia do egzaminu uczeń/słuchacz składa do dyrektora szkoły nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Po upływie 3 lat, licząc od dnia, w którym zdający po raz pierwszy:
  • przystąpił do części pisemnej egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej części tego egzaminu wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów albo
  • mógł przystąpić do części pisemnej egzaminu zawodowego, na podstawie złożonej deklaracji, zdający przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.