Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie

Dostępność strony internetowej

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie.

 • Data publikacji strony internetowej: 1997-12-09
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2011-09-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Brak takich elementów jak:

 • tekstów alternatywnych opisujących zdjęcia i obrazki,
 • formularzy do wysyłania e-mail,
 • wideotłumacza języka migowego,
 • napisów w mutimediach,
 • brak obsługi klientów z wykorzystaniem SMS, MMS lub przez zdalny dostęp online do usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego online,
 • nagrania treści informacji w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania (ETR).

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-05-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lidia Kasińska.
 • E-mail: l.kasinskabudowlanka@gmail.com
 • Telefon: 134 203 188

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie
 • Adres: 38-400 Krosno ul. Ks. Piotra Skargi 3
 • E-mail: zs.budowlankakrosno@gmail.com
 • Telefon: 134 203 188

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych w Krośnie mieści się w Zabytkowym dwupiętrowym budynku. Do budynku prowadzą trzy wejścia. Dwa od ulicy i jedno od dziedzińca. Na dziedzińcu jest możliwość zaparkowania samochodu w bezpośredniej bliskości wejścia do budynku. Na poziom parteru prowadzą trzy stopnie. W szkole nie ma windy. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze. W związku z tym, że budynek jest zabytkowy, ze względów technicznych szkoła nie jest w stanie zapewnić dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Takiej osobie zapewniamy dostęp alternatywny polegający na zapewnieniu wsparcia innej osoby. Osoba potrzebująca może zadzwonić do sekretariatu szkoły i wtedy pomoc dla niej zostanie zorganizowana. Część sportowa mieści się we współczesnym budynku połączonym przewiązką z właściwym budynkiem szkolnym. Parter części sportowej jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

ZSA-B jest szkołą kształcącą w zawodach, które wymagają sprawności ruchowej, w związku z tym w szkole nie ma uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Nie ma więc konieczności umożliwienia dostępu do wszystkich pomieszczeń osobom niepełnosprawnym ruchowo.