Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Charakterystyka szkoły

Informacje o szkole

„Krośnieńska Budowlanka” jest szkołą kształcącą w zawodach związanych z architekturą i budownictwem. Są to dziedziny gospodarki, które mimo kryzysu nadal się rozwijają. Motorem napędzającym cały sektor są inwestycje związane z budową dróg, obiektów usługowych energetycznych oraz mieszkaniowych. Ta tendencja powoduje, że w sektorze budownictwa poszukiwani są technicy budownictwa, drogownictwa, specjaliści w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych w obiektach zabytkowych, monterzy instalacji sanitarnych oraz wykwalifikowani robotnicy branży budowlanej.

Nasi absolwenci są cenionymi fachowcami na rynku lokalnym, krajowym i europejskim, więc nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy, a średnie wynagrodzenie absolwenta technikum jest wyższe niż licencjata, gdyż pewny fach oraz wiedza praktyczna są wysoko cenione przez pracodawców. Uczniowie naszej szkoły kształcą swoje umiejętności zawodowe poznając nowoczesne technologie i materiały w ramach współpracy z firmami budowlanymi, drogowymi oraz związanymi z architekturą krajobrazu. W drugiej klasie uczniowie technikum odbywają 4-tygodniowe praktyki zawodowe w zakładach pracy. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej zajęcia praktyczne zajęcia praktyczne odbywają w szkolnych pracowniach kształcenia praktycznego lub u pracodawców jako pracownicy młodociani. Jest również możliwość uczestniczenia w płatnych stażach wakacyjnych w okresie wakacji w ramach programu „Podkarpacie stawia na zawodowców”

Kończąc szkołę absolwenci posiadają kwalifikacje umożliwiające praktyczne wykonywane zawodu, ale także wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia.

„Krośnieńska Budowlanka” składa się z dwóch szkół:

 • Technikum Nr 6,
 • Branżowej Szkoły I stopnia Nr 6.

Technikum Nr 6 kształci pracowników średniego personelu technicznego. Kierunki w których uczymy są zgodne z potrzebami rynku pracy. Nasi absolwenci są cenionymi fachowcami na rynku lokalnym, krajowym i europejskim, więc nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy, tym bardziej, że średnie wynagrodzenie absolwenta technikum jest wyższe niż licencjata. Absolwenci mogą podjąć pracę w firmach budowlanych, konserwatorskich, remontowych, drogowych, biurach projektowych, w administracji rządowej i samorządowej, a także w firmach związanych z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni. Są również przygotowani do podjęcia pracy na własny rachunek. Uczniowie naszej szkoły kształcą swoje umiejętności zawodowe poznając nowoczesne technologie i materiały w ramach współpracy z firmami budowlanymi, drogowymi oraz związanymi z architekturą krajobrazu.

Technikum obejmuje 4 – letni cykl kształcenia. Aby lepiej przygotować absolwentów do zdania matury i podjęcia dalszej nauki na wyższych uczelniach uczeń będzie realizował 2 przedmioty ogólnokształcące (zgodne z kierunkiem kształcenia) w zakresie rozszerzonym. Po zakończeniu nauki uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, po zdaniu którego otrzymuje świadectwo dojrzałości otwierające drogę na studia. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do studiowania na wydziałach budownictwa, architektury, konserwacji zabytków, inżynierii środowiska i architektury krajobrazu, ale także innych zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami. Kompetencje zawodowe uczniów będą sprawdzane w ramach egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (w zależności od zawodu 2 lub 3), zdawanych w trakcie nauki w szkole. Ukończenie szkoły i zdanie egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

W ramach Technikum proponujemy kształcenie w następujących zawodach:

 • Technik budownictwa,
 • Technik architektury krajobrazu,
 • Technik renowacji elementów architektury,
 • Technik geodeta,
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • Technik drogownictwa,
 • Technik urządzeń sanitarnych.

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 6 kształci robotników wykwalifikowanych w zawodach budowlanych. Kierunki, które proponujemy są zgodne z potrzebami rynku pracy. Nasi absolwenci są cenionymi fachowcami na rynku lokalnym, krajowym i europejskim, więc nie mają problemów ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. W szkolnych pracowniach, a także na budowach (we współpracy z firmami budowlanymi) prowadzone są zajęcia praktyczne w trakcie, których uczniowie zdobywają umiejętności wykonywania robót murarskich, tynkarskich, izolacyjnych, betoniarskich, zbrojarskich, instalacyjnych, wykończeniowych, montażu suchej zabudowy. Zajęcia praktyczne w niektórych zawodach organizowane są we współpracy z 9-10 Hufcem Pracy u lokalnych pracodawców. Uczniowie stają się wtedy pracownikami młodocianymi. Z tego tytułu okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie w wysokości od 4 do 6% przeciętnego wynagrodzenia.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci w cyklu 3-letnim. Kompetencje zawodowe uczniów będą sprawdzane w ramach egzaminów z poszczególnych kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie (w zależności od zawodu 1, 2 lub 3), zdawanych w trakcie nauki w szkole. Ukończenie szkoły i zdanie egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie pozwala uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej będą mogli podwyższać poziom wykształcenia i kwalifikacji zawodowych poprzez:

 • Kontynuowanie nauki, poczynając od 2 klasy w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych – w wyniku ukończenia tej szkoły uzyskają wykształcenie średnie i będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego.
 • Ukończenie odpowiednich kwalifikacyjnych kursów zawodowych i zdanie egzaminów co pozwoli podwyższyć posiadane kwalifikacje zawodowe do poziomu technika, lub uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie innego zawodu.

W ramach Zasadniczej Szkoły Zawodowej proponujemy kształcenie w następujących zawodach:

 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • Monter izolacji budowlanych,
 • Murarz-tynkarz,
 • Betoniarz-zbrojarz,
 • Cieśla,
 • Kamieniarz.