Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI

do Technikum Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego
W Miejskim Zespole Szkół Nr 5 W Krośnie
na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkół będzie prowadzona oddzielnie dla absolwentów gimnazjów i oddzielnie dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych.


ABSOLWENCI GIMNAZJÓW

I. W roku 2019 nabór do szkół na rok szkolny 2019/2020 prowadzony jest na następujące zawody:

1. W Technikum nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego – 4 letni cykl kształcenia

 • Technik budownictwa
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik renowacji elementów architektury
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik geodeta

2. W Branżowej szkole I stopnia nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego – 3 letni cykl kształcenia

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych (pracownik młodociany)
 • Murarz – tynkarz (pracownik młodociany)
 • Monter stolarki budowlanej (pracownik młodociany)

II. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjów, którzy nie ukończyli 18 lat.

III. Szkoła jest objęta naborem elektronicznym, a o przyjęciu do wybranego oddziału decyduje suma punktów:

 1. Z egzaminu gimnazjalnego - max 100 pkt. (wyniki przedstawione w procentach mnoży się przez 0,2 - j. polski, historia i WOS, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym)
 2. Za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum - max 72 pkt. Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch najlepszych ocen spośród następujących przedmiotów:
  • technik budownictwa, technik geodeta, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - język obcy, fizyka, geografia, zajęcia techniczne
  • technik architektury krajobrazu – język obcy, geografia, biologia, plastyka
  • technik renowacji elementów architektury – język obcy, historia, plastyka, zajęcia techniczne
  • wszystkie zawody w branżowej szkole I stopnia - język obcy, zajęcia techniczne
  • punkty za oceny naliczane są następująco:
   • celujący – 18 pkt
   • bardzo dobry – 17 pkt
   • dobry – 14 pkt
   • dostateczny – 8 pkt
   • dopuszczający – 2 pkt
 3. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt
 4. Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 18 pkt
 5. Za aktywność na rzecz innych ludzi – 3 pkt
 6. Szczegóły w/s naliczania punktów podane są w rozporządzeniu MEN z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

IV. Terminy związane z rekrutacją na rok szkolny podane są w Zarządzeniu Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

V. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły otrzymają oni skierowanie na badanie lekarskie, aby uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawodu. Zaświadczenia wydawane są przez ZOZ „Specmed” Centrum Medycyny Pracy ul. Grodzka 47a, lub Centrum Usług Medycznych "Eskulap" ul. Kletówka 52 na podstawie skierowania ze szkoły.


ABSOLWENCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I. W roku 2019 nabór do szkół na rok szkolny 2019/2020 prowadzony jest na następujące zawody:

1. W Technikum nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego – 5 letni cykl kształcenia

 • Technik budownictwa
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik renowacji elementów architektury
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik geodeta

2. W Branżowej szkole I stopnia nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego – 3 letni cykl kształcenia

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych (pracownik młodociany)
 • Murarz – tynkarz (pracownik młodociany)
 • Monter stolarki budowlanej (pracownik młodociany)

II. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli 18 lat.

III. Szkoła jest objęta naborem elektronicznym, a o przyjęciu do wybranego oddziału decyduje suma punktów:

 1. Z egzaminu ósmoklasisty - max 100 pkt. (wyniki przedstawione w procentach mnoży się przez 0,35 - j. polski, matematyka, język obcy nowożytny
 2. Za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - max 72 pkt. Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch najlepszych ocen spośród następujących przedmiotów:
  • technik budownictwa, technik geodeta, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - język obcy, fizyka, geografia, technika
  • technik architektury krajobrazu – język obcy, geografia, biologia, plastyka
  • technik renowacji elementów architektury – język obcy, historia, plastyka, technika
  • wszystkie zawody w branżowej szkole I stopnia - język obcy, technika
  • punkty za oceny naliczane są następująco:
   • celujący – 18 pkt
   • bardzo dobry – 17 pkt
   • dobry – 14 pkt
   • dostateczny – 8 pkt
   • dopuszczający – 2 pkt
 3. Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt
 4. Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 18 pkt
 5. Za aktywność na rzecz innych ludzi – 3 pkt
 6. Szczegóły w/s naliczania punktów podane są w rozporządzeniu MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

IV. Terminy związane z rekrutacją na rok szkolny podane są w Zarządzeniu Nr 3/2019 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

V. Po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły otrzymają oni skierowanie na badanie lekarskie, aby uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawodu. Zaświadczenia wydawane są przez ZOZ „Specmed” Centrum Medycyny Pracy ul. Grodzka 47a, lub Centrum Usług Medycznych "Eskulap" ul. Kletówka 52 na podstawie skierowania ze szkoły.