Technikum i ZSZ nr 6 w Krośnie

ZSP nr 6 „BUDOWLANKA”

Menu głowne

Rekrutacja
iDziennik
Ankieta
Hartbex
Leroy Merlin
Greinplast
Szkoła partnerska
Wiarygodna szkoła
Olimpiada budowlana

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI

W ZESPOLE SZKÓŁ ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANYCH W KROŚNIE

I. W roku 2020 nabór do Zespołu Szkół Architektoniczno – Budowlanych na rok szkolny 2020/21 prowadzony jest na następujące zawody:

1. W Technikum nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego – 5 letni cykl kształcenia

 • Technik budownictwa
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik renowacji elementów architektury
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technik geodeta

2. W Branżowej szkole I stopnia nr 6 im. Jana Sas Zubrzyckiego – 3 letni cykl kształcenia

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych (pracownik młodociany)

II. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy nie ukończyli 18 lat.

Szkoła jest objęta naborem elektronicznym, a o przyjęciu do wybranego oddziału decyduje suma punktów:

 1. Z egzaminu ósmoklasisty - max 100 pkt. (wyniki przedstawione w procentach mnoży się przez 0,35 - j. polski, matematyka, i przez 0.3 - język obcy nowożytny)
 2. Za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - max 72 pkt. Oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch najlepszych ocen spośród następujących przedmiotów:
  • technik budownictwa, technik geodeta, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - język obcy, fizyka, geografia, technika
  • technik architektury krajobrazu – język obcy, geografia, biologia, plastyka
  • technik renowacji elementów architektury – język obcy, historia, plastyka, technika
  • wszystkie zawody w branżowej szkole I stopnia - język obcy, technika
  • punkty za oceny naliczane są następująco:
   • celujący – 18 pkt
   • bardzo dobry – 17 pkt
   • dobry – 14 pkt
   • dostateczny – 8 pkt
   • dopuszczający – 2 pkt
 3. Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt
 4. Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – max 18 pkt
 5. Za aktywność społeczną – 3 pkt
 6. Szczegóły w/s naliczania punktów podane są w rozporządzeniu MEN z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

IV. Terminy związane z rekrutacją na rok szkolny podane są w komunikacie MEN z dnia 19 maja 2020 r. „Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych”.

V. Kandydaci otrzymają skierowanie na badanie lekarskie, aby uzyskać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawodu. Zaświadczenia wydawane są przez ZOZ „Specmed” Centrum Medycyny Pracy ul. Grodzka 47a, lub Centrum Usług Medycznych „Eskulap” ul. Kletówka 52 na podstawie skierowania ze szkoły.